www.tunnis.nl


Website gemeente Sint Anthonis
Klik hier voor alle gemeenteberichten


Persbericht 09-10-2018
Grote belangstelling voor zonneakkers Sint Anthonis

De gemeente heeft de afgelopen weken veel gesprekken met potentiële
initiatiefnemers voor zonneparken gevoerd. De gemeenteraad ging op 13 september
akkoord met de ontwikkeling van zonneakkers (zonneparken) ofwel het gebruiken
van agrarische gronden voor het opwekken van stroom via zonnepanelen.
Wethouder Huub Bellemakers: “Zelfs als er zonnepanelen op alle daken van alle
gebouwen liggen in de gemeente Sint Anthonis, wekken we niet voldoende stroom
op om in 2035 100% energieneutraal te leven. De zonneakkers zijn dus hard
nodig en ik ben blij dat er zoveel interesse voor is.”
Sinds 13 september zijn veel vragen binnengekomen. Een deel van deze vragen
gaat over de mogelijkheden en voorwaarden voor de ontwikkeling van een zonneakker.
Ook zijn er op dit moment al meer dan 10 initiatiefnemers een concrete aanvraag
aan het maken om een zonnepark te mogen ontwikkelen. Deze aanvragen moeten
vóór 1 november binnen zijn. Dan volgt een eerste beoordeling van de aanvragen.
Voordat een zonnepark daadwerkelijk gerealiseerd kan worden moet er een
vergunning aangevraagd worden waar de raad bovendien een verklaring van geen
bedenkingen’ over moet afgeven. Dit betekent dat Sint Anthonis als alles
voorspoedig verloopt op zijn vroegst in 2020 een eerste zonnepark heeft.

Sint Anthonis energieneutraal
Energieneutraal leven betekent dat we binnen de gemeentegrenzen net zoveel
energie opwekken als dat we met elkaar verbruiken. Het duurzaam opwekken van
energie via windmolens of zonnepanelen is nodig omdat fossiele brandstoffen
opraken, de gaskraan in Groningen wordt dicht gedraaid en om klimaatsveranderingen
tegen te gaan. Zorgen dat Sint Anthonis energieneutraal wordt is een belangrijk
speerpunt in het coalitieprogramma van SAN en VVD en krijgt volop aandacht van
het college in het uitvoeringsprogramma: “Sint Anthonis: prettig leven,
nu en in de toekomst!”

Binnen de gemeente Sint Anthonis wordt jaarlijks circa 1.078 terajoule aan
energie verbruikt voor verwarming, industrie, wonen, etc. Daarvan wordt op
dit moment 34% duurzaam opgewekt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Persbericht
08-10-2018

Oproep gemeente: neem preventieve maatregelen tegen Afrikaanse varkenspest

De gemeente Sint Anthonis doet een oproep om preventieve maatregelen te nemen
tegen de Afrikaanse Varkenspest. Deze ziekte komt al jaren voor bij varkens en
zwijnen in Oost-Europa, maar komt steeds dichter naar Nederland. De gemeente
maakt zich zorgen over de enorme consequenties voor de veehouderij als de
ziekte Sint Anthonis bereikt. Daarom roept zij de boeren, inwoners én bezoekers
op om alles in het werk te stellen om dat te voorkomen.
Wethouder Wouter Bollen: “De Afrikaanse varkenspest hangt als een donderwolk
boven de veesector. Nu de ziekte bij wilde zwijnen in de Belgische Ardennen
is geconstateerd, is het niet langer de vraag of, maar wanneer de ziekte
Nederland bereikt. Daarom roep ik alle boeren op om kritisch te kijken naar
de eigen bedrijfsvoering en voorzorgsmaatregelen te treffen voor zover zij
dit nog niet doen. Wacht niet op een ophokplicht. Sluit je deuren en neem
hygiënemaatregelen. Protocollen zijn voorhanden.”
In 1997 werd de Nederlandse varkensveehouderij zwaar getroffen door de
varkenspest. Bijna 10 miljoen varkens zijn toen geruimd. De schade liep in de
miljarden euro’s en het leed was groot. De varkenshouderij is een belangrijke
economische motor van Sint Anthonis. Een nieuwe uitbraak van de Afrikaanse
varkenspest is een strop voor de gehele gemeenschap. De gemeente vindt het
daarom belangrijk dat iedereen alles op alles zet om een herhaling te voorkomen.
Dit betekent dat niet alleen agrariërs, maar ook inwoners, hobbyboeren,
kinderboerderijen, bezoekers en wandelaars alert moeten zijn.
Samen besmetting voorkomen
De ziekte wordt overgebracht via besmet varkensvlees, zoals ham of worst.
“Daarom is het ook belangrijk dat mensen geen etensresten achterlaten in de
natuur, in open afvalbakken, bij kinderboerderijen of op parkeerplaatsen”,
aldus wethouder Bollen.
De buitendienst van de gemeente Sint Anthonis heeft extra aandacht voor afval
in en rondom open afvalbakken in de openbare ruimte en attendeert wandelaars
en andere bezoekers waar nodig op de gevaren van etensresten in de natuur.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dit weekend de
preventiecampagne Afrikaanse varkenspest uitgebreid en adviseert chauffeurs
die over de Nederlandse snelwegen rijden om geen etensresten achter te laten
op parkeerplaatsen. Ook heeft de NVWA afgelopen weekend 150 waarschuwingsborden
geplaatst, voornamelijk in de grensgebieden met België en Duitsland. De borden
staan in de buurt van natuurgebieden en geven informatie om de verspreiding
van de besmettelijke ziekte tegen te gaan
Varkenspest is een virusziekte die voorkomt bij varkens. De ziekte is zeer
besmettelijk en vaak dodelijk voor varkens. De NVWA bestrijdt uitbraken van
varkenspest. De Afrikaanse varkenspest is niet gevaarlijk voor mensen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Website Gemeente Sint Anthonis