www.tunnis.nlGemeenteberichten week 46 gemeente Sint Anthonis

<1>
Uitrol start komend voorjaar
Iedereen in het Land van Cuijk krijgt glasvezel


De aanleg van een honderd procent dekkend glasvezelnetwerk in het Land van Cuijk
is dichtbij. De gemeenten, LVCNET (Land van Cuijk Net) en het bedrijf E.Fiber
hebben daarover overeenstemming bereikt. Zodra E-Fiber de financiering rond
heeft, begint de aanleg, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018.
In 2016 hebben ongeveer vierhonderd vrijwilligers zoveel mogelijk abonnementen
voor een glasvezelnetwerk opgehaald. De opbrengst daarvan bleek echter onvoldoende.
Daardoor kon LVCNET het netwerk niet aanleggen.
LVCNET en de gemeenten wisten met de abonnementen echter wél een
commerciële partij tot de aanleg te verleiden: E-Fiber.
Dit leidde afgelopen week tot het tekenen van een overeenkomst.

E-Fiber
E-Fiber is een jong bedrijf dat is gespecialiseerd in de aanleg van glasvezel.
Na de aanleg van het glasvezelnetwerk in Boekel, Landerd en Bernheze, gaat
het heel graag snel aan de slag in het Land van Cuijk. Het bedrijf wil
daarbij met twee aannemers gaan werken.

Overstappen
Het netwerk moet medio 2019 klaar zijn. Iedereen die nog wil overstappen
naar glasvezel, kan zich via www.lvcnet.nl inschrijven. Ook worden er weer
inschrijfavonden gehouden.
LVCNET heeft bedongen dat alle contracten die in 2016 bij de providers
zijn afgesloten, geldig blijven. Ook de prijzen en de samenstelling van
de pakketten veranderen niet.
Eigen bijdrage vervalt tijdelijk
Voor bewoners en bedrijven in het buitengebied was eerst sprake van een
éénmalige eigen bijdrage van € 495. Dit is bij E.Fiber niet meer aan de orde.
Iedereen krijgt gratis een aansluiting in de meterkast.
Wie gedurende de aanleg géén abonnement afsluit, dan moet bij latere activering
van een abonnement na de aanleg echter wél eenmalige activatiekosten betalen.
Uiteraard een prikkel om de overstap snel te maken.

Nieuw
LVCNET gaat inmiddels nieuwe diensten en producten promoten.
Bijvoorbeeld digitale mantelzorg of diensten die veilig wonen bereikbaar maken.
Voor bedrijven komen speciale pakketten zodat zij cloud-diensten betrouwbaar
kunnen inzetten in hun bedrijfsvoering.
Op de foto de ondertekenaars van de overeenkomst over de aanleg van een
glasvezelnet, met geheel rechts wethouder Ingrid Voncken van Sint Anthonis.

<2>
Koninklijke onderscheiding voor Martien van den Heuvel


De heer M.J.J. (Martien) van den Heuvel is bij Koninklijk Besluit benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Sijbers heeft hem op
vrijdag 10 november het betreffende versiersel opgespeld tijdens de jaarlijkse
clubtentoonstelling van vogelvereniging Kle-Za-Tro uit Sint Anthonis.
De heer van den Heuvel (72) verricht al decennia vrijwilligerswerk.
De afgelopen 25 jaar is hij als penningmeester actief voor vogelvereniging Kle-Za-Tro.
Ook is hij al enige jaren actief bestuurslid van de Katholieke Bond voor
Ouderen Oploo (K.B.O.) en trouw collectant voor de Stichting ‘Goede Doelen’.
Bijzondere en trouwe verdiensten als vrijwilliger voor de gemeenschap!

Zijn verdiensten:
1992 – heden Penningmeester vogelvereniging Kle-Za-Tro Sint Anthonis
2015 – heden Bestuurslid KBO Oploo.
2015 – heden Collectant voor Stichting ‘Goede Doelen’.
Eerdere verdiensten:
1962 tot 1971 Vrijwilliger rijvereniging ‘De Peelruiters’ te Westerbeek.
1966 tot 1973 Bestuurslid fanfare Westerbeek en blaaskapel Westerbeek.
1978 tot 1984 Bestuurslid van TOS Toerclub Oploo Sint Anthonis.
1988 tot 1998 Vrijwilliger fanfare en blaaskapel in Oploo.

<3>
Nieuwe indeling milieustraat Haps
De milieustraat Haps gaat veranderen. Bezoekers komen voortaan eerst langs de
recyclebare grondstoffen en als laatste langs het restafval, waarvoor ze moeten
betalen. Het is verstandig hiermee al tijdens het laden van de auto of
aanhangwagen rekening te houden.
Vrijwel alle grondstoffen tot 2m² zijn gratis, maar alleen als ze gescheiden
worden aangeboden. Goederen die geschikt zijn voor hergebruik kunt u
inleveren bij kringloopwinkel Stichting Actief in Cuijk en Boxmeer.
Betalen op de milieustraat kan alleen met pin. Dit verhoogt de veiligheid
van de medewerkers en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer.
Het pinapparaat is mobiel, daarom is het niet nodig de auto te verlaten.

<4>
Mededelingen gemeente Sint Anthonis week 46
Kerkplein ong. in Wanroij (omgevingsvergunning)
Sambeeksedijk 5 in Sint Anthonis (sloopmelding)
Vlagberg 28A in Sint Anthonis (intrekking aanvraag omgevingsvergunning)

50 jarig jubileum Urena V.O.F./Camping 't Buuteland (evenement)
Wijziging APV Sint Anthonis 2014.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gemeenteberichten week 45 Sint Anthonis

<1>
Gemeenteraad vergadert over begroting 2018

De gemeenteraad van Sint Anthonis vergadert donderdag (9 november) over de
begroting 2018. Ook de najaarsnota staat op de agenda, met de financiële
stand van zaken van de gemeentefinanciën van dit jaar.
De begroting bevat een combinatie van €360.000 nieuw beleid, verlaging van
de belastingen, € 750.000 extra voor het groenbeheer, een lagere lastendruk
èn een uitstekende vermogenspositie.
Als de gemeenteraad akkoord gaat, gaat de OZB 5 procent omlaag en de
rioolheffing maar liefst 20 procent. Daarnaast stellen B&W de raad voor:
Herinrichting van de voormalige N602.
Doorgaan met de versteviging van gevaarlijke wegbermen.
Nieuw onderhoudsplan openbare verlichting.
Aanleg van een 100% gebiedsdekkend, open breedbandnetwerk.
Verdere digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening.
Deelname aan één regionaal ondernemersloket.
A.s. donderdag 9 november. De vergadering is in de hal van het gemeentehuis
en begint om 19.00 uur.

<2>
Informatiebijeenkomst voor ondernemers over werkzaamheden N602
Deze maand zijn er twee avonden voor ondernemers over de werkzaamheden aan de
N602. Op 21 november in het wapen van Wanroij en op 22 november in MFA Oelbroeck.
In het voorjaar starten die werkzaamheden voor aanleg van een nieuw wegprofiel.
Ze gaan naar verwachting tot oktober duren. De gemeente heeft hier samen met
veel dorpsbewoners de plannen voor gemaakt.
Het is onvermijdelijk dat het verkeer overlast van de werkzaamheden gaat
ondervinden. De gemeente probeert die overlast echter zo veel mogelijk te
beperken. Zo blijft voor voetgangers altijd tenminste aan één zijde een
goed trottoir beschikbaar.
Het andere verkeer kan op 100 meter weglengte na altijd minstens één kant van
de weg bereiken. Dat komt doordat steeds honderd meter wegdek aangepakt wordt.
De ondernemers hebben in een enquête kunnen aangeven wat voor hen bij de
uitvoering van de werkzaamheden belangrijke aandachtspunten en wensen zijn.
Denk bijvoorbeeld aan de beste periode van uitvoering en de in te stellen
omleidingsroutes.
Belanghebbende ondernemers die nog geen uitnodiging voor een van de avonden
hebben ontvangen, kunnen zich aanmelden via email bij R.vaniersel@copiergroep.nl.
Ze ontvangen dan alsnog een enquêteformulier en een uitnodiging.
<3>
Bezoek iemand met beperking!
Blink zoekt vrijwilligers die mensen met een beperking willen bezoeken.
De hulpvragen variëren van een kopje koffie thuis tot een dagje weg.
Eén keer per week of één keer per maand, alle hulp is welkom!
Blink organiseert onbetaalde zorg door vrijwilligers en stagiair(e)s voor
mensen met een beperking, waardoor die kunnen blijven meedoen in de samenleving.
Doel is ook de taak van de zwaarbelaste mantelzorgers te verlichten,
waardoor zij even tijd hebben voor zichzelf.
Vrijwilligerswerk blijkt veel voldoening te geven. Het levert vaak ook mooie
vriendschappen op. Veel mensen doen het ook om de maatschappij iets terug te
geven voor hun eigen goede jaren. Of als welkome afwisseling in een druk bestaan.
Belangstelling? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend met Blink contact op:
088-7540400 of info@blinkuit.nl Of neem eens een kijkje op de website: www.blinkuit.nl.

<4>
Bekendmakingen
1. Lamperen 3 in Wanroij (aanvraag omgevingsvergunning).
2. Vertrokken naar onbekende bestemming.
3. Spekklef 17 in Oploo (sloopmelding).
4. Deurneseweg 32 in Oploo (aanvraag omgevingsvergunning) .
5. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint Anthonis 2017.
6. Re-integratieverordening Participatiewet 2017.
De gemeente Sint Anthonis maakt vanaf 30 oktober gebruik van een nieuw
elektronisch Gemeenteblad. In het gemeenteblad worden besluiten en nieuwe regelgeving
gepubliceerd. Dit gemeenteblad is te vinden op officiëlebekendmakingen.nl
Per bekendmaking wordt nu een afzonderlijk Gemeenteblad gepubliceerd op
bovenstaande overheidssite.
U kunt uzelf aanmelden voor de emailservice of de "Over uw Buurt" app downloaden
via de website https://overuwbuurt.overheid.nl/.  U krijgt dan de door u
gevraagde bekendmakingen in uw mailbox of in de app.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gemeenteberichten Sint Anthonis week 44

<1>
Gemeente zoekt leden stembureau gemeenteraadsverkiezingen
De gemeente Sint Anthonis is op zoek naar voorzitters, stembureauleden en
tellers voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart volgend jaar.
Ze hoeven geen ervaring met dit werk te hebben.
Een stembureau wordt bemenst door een voorzitter en drie stembureauleden.
Samen zijn zij verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het stembureau.
De verkiezingsdag duurt van 07.30 tot 21.00 uur. Na sluiting van het stembureau
tellen de stembureauleden de stemmen, ondersteund door extra tellers. Er zijn
voldoende stembureauleden om in overleg onderling te rouleren en pauze te nemen.
De voorzitters en stembureauleden krijgen ieder een vergoeding van 200,--.
De tellers ontvangen een waardebon van € 20,--. De gemeente zorgt voor de
catering gedurende de dag.
Instructie
De stembureauleden hoeven geen ervaring op een stembureau te hebben.
Wel moeten ze een (digitale) training volgen om als voorzitter of stembureaulid
benoemd te mogen worden.
Ze moeten ook bij de instructie van de gemeente aanwezig zijn. Tenslotte is een
goede beheersing van de Nederlandse taal erg belangrijk. Bij de keuze van
stembureauleden is ook van belang dat de gemeente hen graag een goede
afspiegeling van de maatschappij wil laten zijn.

Jouw initiatief
Voel jij je betrokken bij onze gemeente? En wil je een kijkje nemen in het
hart van onze democratie? Maak jouw belangstelling dan vóór 1 december
kenbaar via het e-mailadres nellyclaassen@sintanthonis.nl.
Per post reageren kan ook. Stuur dan uw brief naar Burgemeester en Wethouders
van Sint Anthonis, afdeling Inwoners & Omgeving, t.a.v. mevrouw N. Claassen,
Postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis.
Wie eerst meer wil weten, kan contact opnemen met mevrouw Nelly Claassen,
consulent burgerzaken, telefoon (0485)-388888.

<2>
Ook jij kunt pleegouder worden!
Pleegzorg Nederland is op zoek naar maar liefst 3.500 nieuwe pleegouders.
Het vraagt hier tijdens de komende Week van de Pleegzorg (1 t/m 8 november)
extra aandacht voor.
Op dit moment zijn er in Nederland ruim 19.000 pleeggezinnen, die kinderen
tussen nul en achttien jaar een veilig thuis bieden. Soms tijdelijk, soms
voor langere tijd. Het aantal nieuwe pleegouders dat zich aanmeldt, is
afgelopen jaar echter gedaald. Daarom zijn méér pleegouders nodig.
Wij vinden als samenleving dat kinderen het recht hebben om in een gezin op te
groeien en niet in een tehuis. Daarom zoeken gemeenten en jeugdzorginstellingen
altijd naar jeugdhulp in gezinsvorm. In eerste instantie in de eigen familie
van het kind of bij bekenden. Lukt dat niet, dan zoeken ze een geschikt pleeggezin.
Zo word je pleegouder
Rijk of arm, samenwonend of alleen, hetero of homo, iedereen kan in principe
pleegouder worden. Wat telt, is dat je een kind structuur, warmte en veiligheid
kan bieden. Toch zijn er wel enkele voorwaarden:
Je bent minimaal 21 jaar;
Je kunt een stabiele leefsituatie bieden;
Je krijgt een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming
(de pleegzorgorganisatie vraagt deze verklaring aan, na toestemming van jou ).
Meer weten?
Wil je meer informatie over pleegzorg of bijvoorbeeld ervaringsverhalen lezen
van pleegouders? Kijk dan op de website van Pleegzorg Nederland (www.pleegzorg.nl).
Hier vind je antwoord op al je vragen en de mogelijkheid om je aan te melden
of een informatiepakket aan te vragen.

<3>
Gemeente investeert in groen van de dorpen
De gemeente pakt vanaf 6 november in de bebouwde kom van de dorpen
groenvoorzieningen aan. Ze vergroot de diversiteit van de beplanting
  en vult lege plekken op met fraai groen.
Vorige week zijn in de kern Sint Anthonis de grondvoorbereidingen begonnen.
Na Sint Anthonis volgen Wanroij en daarna de andere dorpen.
Begin dit jaar heeft de gemeente het onderhoudsniveau al verhoogd.
Bij gunstige weersomstandigheden zijn de werkzaamheden eind dit jaar klaar.

<4>
Maandag 13 november nostalgische middag in Oelbroeck
  Maandag 13 november is in het multifunctioneel centrum Oelbroeck in Sint Anthonis
een nostalgische middag over de jaren ’50, ’60, ’70 en ’80.
Historicus Marilou Nillesen van het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
 neemt de aanwezigen dan met woord en beeld op vermakelijke manier terug naar die tijd.
Ook de deelnemers zelf krijgen de gelegenheid om meegebrachte foto’s op een groot
scherm te laten zien. Daarnaast is er een gezellige quiz (‘Petje op / Petje af’)
met voor iedereen herkenbare filmpjes, muziek en foto’s van weleer.
Kortom, een middag van informatie uitwisselen en herinneringen ophalen.
De organisatie van de middag is in handen van KBO Sint Anthonis in samenwerking
met het BHIC. Iedereen is van harte welkom, zeker wie oude foto’s of films
mee brengt van het oude Sint Anthonis, Landhorst, Ledeacker, Oploo,
Stevensbeek, Wanroij, Westerbeek of de buurtschap Rijkevoort-De Walsert.
  Tijd: van 14.00 tot 16.30 uur. Locatie: multifunctioneel centrum Oelbroeck.
Adres: Breestraat 1-D Sint Anthonis. De zaal is vanaf 13.30 uur open.

<5>
Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker in Oploo
Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in Oploo van juli dit jaar heeft geleid
tot 31 doorverwijzingen voor nader onderzoek vanwege verdachte afwijkingen.
Nader onderzoek in het ziekenhuis zal duidelijk moeten maken in welke gevallen
het gaat om een goedaardige afwijking en in welke gevallen een kwaadaardige.
Alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar zijn voor het borstkankeronderzoek uitgenodigd.
85 procent van de 1.337 uitgenodigden heeft meegedaan.
Door het bevolkingsonderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden.
Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie
mogelijk. Voor meer informatie kunt u kijken op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

<6>
Bekendmakingen gemeente Sint Anthonis week 44
1. Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017 en
Re-integratieverordening Participatiewet 2017.
2. Vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied, Veegplan 4".
3. Wim Verschurenstraat 19 te Sint Anthonis (sloopmelding).
4. Ledeackersestraat 28 te Sint Anthonis (aanvraag omgevingsvergunning).
5. Hoevensestraat 1 te Wanroij (besluit omgevingsvergunning).
6. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint Anthonis 2017 &
Toelichting verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint Anthonis 2017.

Website Gemeente Sint Anthonis